Vedtekter Viksemarkas Venner:

 • Formål:
  Viksemarkas Venner (VV) er en ideell frivillig organisasjon som jobber for å hjelpe primært hester, men også andre dyr, til et nytt og bedre liv, samt å drive forebyggende opplysningsarbeid for å bedre generell dyrevelferd.
 • Tilknytning: VV er en frittstående ideell organisasjon uten tilknytning til andre organisasjoner.
 • Medlemskap: Medlemskap er åpent for alle som ønsker å støtte VV`s arbeid.
 • Kontingent: Kontingent fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 1 år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlemmer av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Kontingent for året 2022 er satt til kr 300,- for enkelt medlem og kr 500,- for familiemedlemskap.
 • Stemmerett og valgbarhet: Alle medlemmer over 16 år er stemmeberettiget, og alle medlemmer over 18 år er valgbare til tillitsverv i foreningen.
 • Årsmøtet:
  1. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av første kvartal.  Styret bestemmer tid og sted for årsmøtet, og sender medlemmene innkalling med minst 14 dagers varsel.
  2. Sammen med innkallingen sendes oppgave over de saker som skal behandles etter følgende dagsorden:a.Valg av møteleder.b. Valg av to representanter som sammen med møtelederen underskriver protokollen.

  c. Styrets beretning

  d. Regnskap.

  e. Fastsettelse av kontingent.

  f. Valg: Leder, styremedlemmer og varamedlemmer.

  g. Øvrige saker som er ført opp på sakslisten for generalforsamlingen.

  3.  Saker som medlemmene ønsker behandlet på det ordinære årsmøtet, skal være innkommet til styret senest innen utgangen av januar måned.  Slike saker skal være skriftlig begrunnet.

  4. Ekstraordinært årsmøte sammenkalles når styret finner det nødvendig, eller når medlemmer som representerer minst 1/5 av antall stemmer krever det.

  Krav fra medlemmer om ekstraordinært årsmøte skal være skriftlig begrunnet. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal finne sted med samme varsel som for den ordinære årsmøtet. I særskilte tilfelle kan styret fastsette en kortere frist.

  5. Det føres protokoll fra generalforsamlingen.

 • Styret:
  1. Foreningen har et styre på 5 medlemmer, samt 2 varamedlemmer.2. Leder velges på årsmøtet for 1 år ad gangen.

  3. De øvrige styremedlemmene velges på årsmøtet for 2 år ad gangen.

  4. Styret leder foreningens virksomhet i samsvar med vedtektene, og er ansvarlig for at årsmøtevedtak blir iverksatt.

  5. Styret trer sammen når leder finner det nødvendig, eller når et av styremedlemmene ber om det.

  6. Det føres protokoll over styrets møter. Fraværende styremedlemmer skal gjøres kjent med vedtak gjort i deres fravær.

 • Vedtektsendringer kan kun gjøres etter behandling og avstemning på årsmøtet, og krever simpelt flertall.

Oppløsning: Beslutning om oppløsning av foreningen må vedtas av generalforsamlingen med minst 3/4 av generalforsamlingens avgitte stemmer eller med minst halvparten av samtlige medlemmers stemmer.